Pri jej budovaní je zabezpečená ochrana prírody a krajiny.

Zariadenie skládky má vybudovaný tesniaci systém, drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín, drenážny systém skládkových plynov ,monitorovací systém podzemných vôd, monitorovací systém  tesnosti HDPE fólie, monitorovací systém skládkových plynov a odvodňovací systém povrchových vôd.

Súčasťou skládky je infraštruktúra,oplotenie, spevnené prístupové cesty, váha príjmu odpadu, systém prelievania  telesa  skládky a protipožiarny systém, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

Skládka je zabezpečená oplotením proti voľnému prístupu na jej teleso a do jej areálu bez súhlasu prevádzkovateľa a zabránilo sa tak dovozu a odvozu odpadu na skládku a zo skládky.
 Skládka je vybudovaná tak, že je možné pri jej prevádzke odvádzať a zachytávať priesakové kvapaliny, riadiť priesakový režim, kontrolovať prienik zrážkových vôd do telesa skládky.

Pri ukladaní na skládku odpadov je objemný  odpad upravený drvením, na plochu skládky sa ukladá po vrstvách, je zhutňovaný a jednotlivé vrstvy sú prekrývané technologickým materiálom.

Teleso skládky je tvarované do požadovaného tvaru, výšky a svahy telesa sú presýpané  a upravované technologickým materiálom tak, že je pripravené na následnú rekultiváciu.

Služby

Kontakt

Top