Spaľovňa odpadov

Energeticky zhodnotiteľný komunálny odpad a taktiež aj iné spáliteľné a energeticky využiteľné nie nebezpečné odpady z inštitúcií priemyslu a stavebníctva sú po ich primárnom vytriedení  spaľované v spaľovni.
Spaľovaný odpad exotermickou reakciou vyrába ostrú sýtu paru, ktorá poháňa protitlakovú turbínu na výrobu elektrickej energie. 
Pri výrobe elektrickej energie  vzniká ako vedľajší produkt chladená para, ktorá má tepelný potenciál. Chladená para je ďalej používaná na predhrievanie, sušenie, prípravu masy na energetické využitie a tiež na výrobu horúcej vody.
V opodstatnených prípadoch je vratná para použitá na výrobu chladu.
Ako odpadný produkt energetického zhodnotenia vznikajú popolček, škvára a spaliny, ktoré sú čistené čistiacim zariadením.
Zo 100 ton spracovaného odpadu vzniká pri tomto procese 5-8 ton popolčeka a škváry. Tieto sú v opodstatnených prípadoch  stabilizované solidifikáciou a následne uložené na skládku. 
Časť vzniknutého popolčeka a škváry  je po splnení kvalitatívnych parametrov  možné ďalej využiť ako stavebný materiál alebo podsyp. 
Všetky výstupy zo zariadenia majú nulové negatívne účinky na ľudské zdravie.

Služby

Kontakt

Top