Varianta a)
Azbestový materiál je stabilizovaný, nedeštruktívne demontovaný a enkapsulovaný pred jeho prepravou a uložením na skládku nebezpečného odpadu

Varianta b)
V tomto prípade ide o stabilizáciu, nedeštruktívnu demontáž a enkapsuláciu azbestu a jeho následnú fyzikálno - chemickú úpravu do mechanicky odolnej alebo vode takmer nerozpustnej štruktúry.

Takto stabilizovaný a upravený nebezpečný odpad resp. azbest je možné na základe predpísaných analýz zaradiť ako ostatné odpady, ktoré môžu byť uložené na skládku nie nebezpečného odpadu. 

Služby

Kontakt

Top