Postup rekultivácie skládky prebieha po jej naplnení a po jej postupnom uzatvorení.

Povrch skládky je upravený a následne zrekultivovaný zriadením krycích rekultivačných vrstiev:

  • Odplyňovacia vrstva
  • Minerálne tesnenie
  • Umelá drenážna vrstva
  • Vegetačný kryt - zatrávnenie


Po jej obvode je realizovaná hygienicko-izolačná zeleň.

Výsledkom je konfigurácia a vzhľad telesa skládky vhodne zapadajúci do okolitej krajiny.

Rekultiváciou skládky dochádza k zlepšeniu životného prostredia dotknutého okolitého územia.

Ďalej dôjde k zamedzeniu možnosti kontaminácie povrchových a podzemných vôd územia, na ktorom je skládka umiestnená ako aj jej okolitej krajiny.

Služby

Kontakt

Top