Nelegálne skládky a environmentálne záťaže v častiach území, v riekach, jazerách, vodných tokoch a mimo nich, tiež nachádzajúce sa v objektoch, kde tvoria problém na životnom prostredí sú sanované pomocou zberu, odvozu a ich uloženia na legálnu skládku odpadov, prípadne ich iné zneškodnenie.

Pokiaľ odstraňovaný odpad z environmentálnej záťaže obsahuje využiteľné zložky dochádza k ich vytriedeniu a odvozu do miesta zhromažďovania alebo spracovania pred jeho následným zhodnotením. Po odstránení odpadu z miesta výskytu je toto miesto dekontaminované a upravené do pôvodného stavu. 

Služby

Kontakt

Top