Bioplynová stanica

V bioplynovej stanici  prebieha produkcia a spracovanie bioplynu. V zariadení je anaeróbnou fermentáciou spracovávaná odpadová biomasa z poľnohospodárskej, potravinárskej, biologickej produkcie, organických zvyškov a z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Výsledným produktom  je výroba bioplynu, ktorý je následne využívaný na výrobu energií v kogeneračných jednotkách. Ako vedľajší produkt pri tomto technologickom procese vzniká vysoko kvalitné hnojivo. V opodstatnených prípadoch je takto získaný bioplyn upravovaný na kvalitu zemného plynu a následne dodávaný do bežnej distribučnej siete.


Kompostáreň

Kompostovacím procesom je vplyvom živých organizmov zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad. Týmto procesom vzniká kompost, ktorý je následne využívaný pri starostlivosti o mestskú zeleň. V opodstatnených prípadoch je používaný aj na výrobu substrátov. Kompost  je s úspechom využívaný  tiež pri rekultivácii skládok, kameňolomov a pôdy.

Služby

Kontakt

Top